MARINET Meeting in Nizhny Novgorod, 28 February

The next MARINET Meeting will be held on February, 28 in Nizhny Novgorod. The meeting will be open at 12:00 in Nizhny Novgorod State Technical University named after Rostislav E. Alekseev. Address: Minin Street 24